open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

DEMOSAJTER

Laguna de Duero, Lund och Soma: renovering av mer än 2300 bostäder i en mångfald av demonstrationsmiljöer.

Laguna de Duero (Valladolid), Lund och Soma är städer som är strategiskt placerade i olika delar av Europa och representerar varierade demonstrationsmiljöer med olika typer av distrikt och byggnationer, ägarskapsmodeller, fjärrvärmesystem och tekniska lösningar för lokalt producerad el.

Städerna kommer att arbeta med holistisk storskalig renovering, i linje med projektets mål (storskalig demonstration, maximal replikeringspotential, utveckling av innovativ och kostnadseffektiv teknik, och spridning av erfarenheter och kunskaper). Samtliga huvudsakliga tekniska aspekter (renovering, fjärrvärme och lokal elproduktion) kommer att adresseras på systemnivå i samtliga städer för att nå signifikanta energibesparingar, energieffektiva byggnader och mycket låga koldioxidutsläpp. Varje plats har sitt eget tillvägagångssätt utifrån renoveringsförmåga, då de förutsedda åtgärderna kommer att vara ingående, täcka ambitiösa energibesparingsmål och tillhandahålla hög replikeringspotential.

Laguna de Duero – stadsdelen Torrelago

Laguna de Duero är en av kranskommunerna som ingår i storstadsområdet runt Valladolid, som är den administrativa huvudstaden i region Castilla och León. Storstadsområdet täcker en yta av cirka 1000 km2. För närvarande uppgår befolkningen till över 416 000 invånare.

På demonstrationsområdet i Torrelago kommer renoveringsåtgärderna att genomföras i två steg, var och en kommer att beröra följande antal byggnader och lägenheter;

  • Steg 1: 12 byggnader med 12 våningar, med 4 lägenheter per våning. Detta ger totalt 576 lägenheter med en genomsnittlig yta på 100 m2. Byggnaderna uppfördes 1977.
  • Steg 2: 19 byggnader med 12 våningar, med 4 lägenheter per våning. Detta er totalt 912 lägenheter med en genomsnittlig yta på 100 m2. 11 byggnader uppfördes 1979 och 8 byggnader uppfördes 1981.

Nyckelfakta

Antal byggnader: 31

Antal lägenheter: 1488

Antal boende: >4000

Andel stödmottagare/kommun: 18 %

Bebyggd area där renovering genomförs: 140 000m2

Lund – stadsdelen Linero

Lund är en medelstor universitetsstad med ett forskningsintensivt näringsliv. Stadsdelen Linero är ett bostadsområde där kvarteren Eddan och Havamal består av totalt 28 trevåningshus, varav 16 ingår i projektet, byggda i början av 1970-talet. Idag innehåller de 681 lägenheter med ungefär 2000 hyresgäster. Eddan och Havamal ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget Lunds kommuns Fastighets (LKF) AB. Renoveringen i stadsdelen Linero kommer att fokusera på att nå en högre energistandard till en kostnad som hyresgästerna har råd med.

Kraftringen, det lokala energibolaget i Lund, sköter det storskaliga fjärrvärmenätet.  Den totala fjärrvärmeproduktionen uppgår till 1 100 GWh/år, varav 960 GWh tillförs det sammankopplade fjärrvärmenätet i Lund, Lomma och Eslöv. Värmekällan för fjärrvärmen har gradvis bytts från naturgas till geotermi, spillvärme och biobränslen. Målet är att ersätta alla fossila bränslen till 2020. Utbyggnaden av fjärrvärme i Lund har under de senaste 20 åren lett till stora utsläppsminskningar, då gamla oljepannor i bostäder ersatts med fjärrvärme.

Nyckelfakta

Antal byggnader: 16

Antal lägenheter: 379

Antal boende: cirka 1,150

Bebyggd area där renovering genomförs: 40,400m2

Soma

Soma har ungefär 90 000 invånare och ligger i provinsen Manisa i västra Turkiet. Den lokala energiförsörjningen baseras på elproduktion i kraftverket SOMA, som använder lokalt bruten brunkol, och användning av samma brunkol för uppvärmning.

I staden Soma värms byggnader med kolbaserade system. 70 procent av lägenheterna värms med gammalmodiga ugnar, och 30 procent av lägenheterna har egna element och värms med centrala oljepannor i byggnaderna.

Demonstrationsområdet består av en total uppvärmd area på 80,980 m2, varav 41,520 m2 utgör de 346 bostadslägenheterna. Bostadshusens fasad har en yta på 34,306 m2, exklusive dörrar och fönster. Byggnaderna i demonstrationsområdet ägs av SOMA Electricity Generation & Trading Joint Stock Company och används som personalbostäder. Områdets befolkning uppgår till ungefär 1500-2000 personer.

Nyckelfakta

Antal byggnader: 82

Antal lägenheter: 346

Antal boende: > 2000

Bebyggd area där renovering genomförs: 80,980 m2

Image

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129