open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

DEMOSAJTER

Laguna de Duero, Lund och Soma: renovering av mer än 2300 bostäder i en mångfald av demonstrationsmiljöer.

Laguna de Duero (Valladolid), Lund och Soma är städer som är strategiskt utvalda utifrån sina geografiska placeringar i olika delar av Europa. De representerar varierade demonstrationsmiljöer med olika typer av distrikt och byggnationer, ägarskapsmodeller, fjärrvärmesystem och tekniska lösningar för lokalt producerad el.

Städerna arbetar med storskalig renovering med ett helhetsperspektiv, i linje med projektets mål (storskalig demonstration, maximal replikeringspotential, utveckling av innovativ och kostnadseffektiv teknik, och spridning av erfarenheter och kunskaper). Samtliga huvudsakliga tekniska aspekter (renovering, utveckling av nya eller befintliga fjärrvärmesystem och lokal elproduktion) hanteras på systemnivå på demonstrationsplatserna för att nå signifikanta energibesparingar, energieffektiva byggnader och kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Varje demosajt har sitt eget tillvägagångssätt utifrån renoveringsförmåga.

 

Torrelago

Laguna de Duero är en av kranskommunerna som ingår i storstadsområdet runt Valladolid, den administrativa huvudstaden i region Castilla och León. Storstadsområdet täcker en yta av cirka 1000 km2. För närvarande uppgår befolkningen till över 416 000 invånare.

 

På demonstrationsområdet i Torrelago genomförs renoveringsåtgärderna i två steg, som vart och ett berör följande antal byggnader och lägenheter:

  • Steg 1: 12 byggnader med 12 våningar vardera och 4 lägenheter per våning. Detta ger totalt 576 lägenheter med en genomsnittlig yta på 100 m2. Byggnaderna uppfördes 1977.
  • Steg 2: 19 byggnader med 12 våningar vardera och 4 lägenheter per våning. Detta ger totalt 912 lägenheter med en genomsnittlig yta på 100 m2. 11 byggnader uppfördes 1979 och 8 byggnader uppfördes 1981.

Nyckelfakta

Antal byggnader: 31

Antal lägenheter: 1488

Antal boende: >4000

Andel stödmottagare/kommun: 18 %

Bebyggd area där renovering genomförs: 140 000 m2

 

Lund stadsdelen Linero

Lund är en medelstor universitetsstad med ett forskningsintensivt näringsliv. Stadsdelen Linero är ett bostadsområde där kvarteren Eddan och Havamal består av totalt 28 trevåningshus, varav 16 ingår i projektet. Byggnaderna är uppförda i början av 1970-talet. Idag innehåller de 681 lägenheter med ungefär 2000 hyresgäster. Eddan och Havamal ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget Lunds kommuns Fastighets (LKF) AB. Renoveringen i stadsdelen Linero fokuserar på att nå en högre energistandard till rimliga kostnader.

 

Kraftringen, det lokala energibolaget i Lund, sköter det storskaliga fjärrvärmenätet.  Den totala fjärrvärmeproduktionen uppgår till 1 100 GWh/år, varav 960 GWh tillförs det sammankopplade fjärrvärmenätet i Lund, Lomma och Eslöv. Värmekällan för fjärrvärmen har gradvis bytts från naturgas till geotermi, spillvärme och biobränslen. Målet är att ersätta alla fossila bränslen till 2020. Utbyggnaden av fjärrvärme i Lund har under de senaste 20 åren lett till stora utsläppsminskningar då fjärrvärmen har ersatt gamla oljepannor i bostäder.

Nyckelfakta

Antal byggnader: 16

Antal lägenheter: 379

Antal boende: cirka 1 150

Bebyggd area där renovering genomförs: 40 400 m2

 

Soma

Soma har ungefär 90 000 invånare och ligger i provinsen Manisa i västra Turkiet. Den lokala energiförsörjningen baseras på elproduktion i kraftverket SOMA, som använder lokalt bruten brunkol, och användning av samma brunkol för uppvärmning. I Soma värms alltså byggnader med kolbaserade system. 70 procent av lägenheterna värms med gammalmodiga ugnar medan 30 procent av lägenheterna har egna element och värms med centrala oljepannor i byggnaderna.

 

Demonstrationsområdet består av en total uppvärmd area på 81 000 m2, varav 42 000 m2 utgör de 346 bostadslägenheterna. Byggnaderna i demonstrationsområdet ägs av SOMA Electricity Generation & Trading Joint Stock Company och används som personalbostäder. Områdets befolkning uppgår till 1500-2000 personer.

Nyckelfakta

Antal byggnader: 82

Antal lägenheter: 346

Antal boende: Ca 1500-2000

Bebyggd area där renovering genomförs: 80 980 m2

 

 

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129