open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

MÅL

En mix av demosajter, innovativ teknik och nya affärsmodeller som bidrar till att skapa framtidens smarta städer

1. En strategi för att utveckla framtidens smarta städer

CITyFiED syftar till att utveckla en holistisk och replikerbar samverkansmodell, med innovativ och kostnadseffektiv teknik, för att omvandla europeiska städer deras energisystem till framtidens smarta städer.

Fokus för strategin är att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser, och att öka användingen av förnybara energikällor. Detta ska ske genom att utveckla och implementera innovativa tekniker och metoder för renovering av äldre bostadsområden och genom att implementera smarta el-och fjärrvärmenät samt gränssnitt mot informationsteknologi (ICT).

2. Storskaliga demosajter

En omfattande demonstrationsverksamhet kommer att genomföras som del av CITyFiED vilket involverar ett antal städer och viktiga tekniska intressenter. Dessa kommer att organiseras i City Cluster och har som syfte att säkerställa att det finns en potential och ett intresse för att använda projektets resultat också i andra städer. Storskaliga demosajter som visar holistisk renovering av äldre bostadsområden skapas i städerna Laguna de Duero-Valladolid (Spanien), Soma (Turkiet) och Lund (Sverige).

Demosajternakommer att använda sig av innovativ och kostnadseffektiv teknik för att nå en omfattande och övergripande energieffektivisering och en tydligt minskad miljöpåverkan. En omfattande renovering av byggnader, innovativ teknik för fjärrvärme och -kyla, en uppsättning lösningar för att förbättra styrningen av elnät och öka mängden lokalt producerad el, kommer att genomföras för att skapa en kraftfull modell som kan användas runt om i Europa.

3. Innovativa renoveringsmetoder

Parallellt med demonstrationsaktiviteterna, och som del av den integrerade strategin för att anpassa städerna, kommer CITyFiED att utveckla innovativa och kostnadseffektiva metoder och processer för planering, utveckling och spridning av energieffektiva åtgärder för renovering av bostadsområden. Dessa ska vara en del i att skapa utsläppsfria städer och urbana områden med låg energianvändning och ha sin utgångspunkt i den teknik som finns tillgänglig för renovering av klimatanläggningar på områdesnivå och inkludera lokal elproduktion. Förnyelsebar energi och tillvaratagande av spillvärme kommer att spela en nyckelroll i arbetet mot en strategi för ren energi som drastiskt kommer minska utsläppen av koldioxid.

4. Spridning av erfarenheter och kunskap

Ett annat övergripande mål i CITyFiED-strategin är spridning av erfarenheter och kunskap. Såväl yrkesmän som forskare och allmänhet kommer att kunna ta del av information om vinsterna med energibesparingar i stadsmiljön, inte bara kopplat till byggnader utan också vad gäller kompletterande frågor såsom mobilitet, för att öka människors medvetenhet och förändra beteenden i en mer hållbar riktning.

5. Vetenskapliga och tekniska mål

Det viktigaste vetenskapliga och tekniska målet är framtagandet av en systemisk metod för holistisk och storskalig renovering av äldre bostadsområden och identifiering av innovativa tekniker, metoder och lösningar för att förbättra:

  • storskaliga renoveringar
  • fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förbättrad styrning av elnät, förbättrad energibalans och en utveckling mot så kallade Nearly Zero-Energy Districts
Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129